Záruční podmínky a reklamace | Concept – chytře vymyšleno pro život

Reklamace a vrácení

Záruční podmínky

Na zboží značky Concept se vztahuje záruka 24 měsíců od jeho převzetí spotřebitelem. Je-li v záručním listu, kupní smlouvě či jiným způsobem poskytnuta záruční doba delší, lze právo z vad uplatnit v této záruční době. Reklamaci vady zboží je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však před uplynutím záruční doby.

Reklamace

Reklamaci zboží z e-shopu my-concept.cz je možné uplatnit v našem servisním středisku osobně, zavolat si na infolinku a s operátorem sjednat svoz zdarma nebo je možné jej k nám zaslat přepravní službou. Předání reklamace od kupujícího k prodávajícímu jde k tíži kupujícího (zboží nesmí být zasláno na dobírku).

Při reklamaci je nutno zboží řádně očistit a bezpečně zabalit tak, aby nedošlo k poškození při jeho případné přepravě do servisního střediska, není-li zboží předáváno osobně. Pro uplatnění záruky je zapotřebí prokázat nákup zboží na e-shopu (objednávka, faktura atp.). Zároveň s reklamací spotřebitel sdělí popis vytýkané vady a provede volbu reklamačního nároku (viz Reklamační řád).

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající nebo servisní středisko vyřizující reklamaci se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Vrácení zboží ve čtrnáctidenní lhůtě

Vztahuje se jen na objednávky, které byly uskutečněny přes e-shop www.my-concept.cz přes níže uvedený formulář. Doporučuje se vracet v původním originálním obalu - nepoškozené a kompletní. Pro rychlejší vyřízení označte balík hláškou "Vratka e-shop."

Vrácení probíhá do čtrnácti dnů od přijetí. Poštovné a balné od kupujícího platí kupující bez nároku na náhradu. Pokud je vrácené zboží poškozeno, může dodavatel uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a tento svůj nárok započíst a vrátit spotřebiteli o takovou částku snížené peněžní prostředky.

Podmínky pro odstoupení od smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě

 • Odeslání zboží na adresu:
  E-shop www.my-concept.cz,
  Vysokomýtská 1800,
  Choceň 56501
 • Označení zřetelně "vratka e-shop"
 • Vyplnění interaktivního formuláře
 • Vyčkáte na potvrzení o přijetí. Poté můžete sledovat stav vaší vratky přes odkaz, který dostanete do uvedeného emailu. Budeme vás kontaktovat.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

 • Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
 • Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, případně kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.
 • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat:

  firma: Jindřich Valenta – Concept
  IČ: 13216660,
  sídlo: Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň,
  email: info@my-concept.cz

  formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

 • Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.
 • Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese:

  Firma: Jindřich Valenta – Concept,
  IČ: 13216660,
  Sídlo: Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň

  Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
 • Náklady spojené s vrácením zboží:
  ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. V případě zboží, které nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to náklady v plné výši.
 • Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Související odkazy: