Obchodní podmínky | Concept – chytře vymyšleno pro život

Obchodní podmínky

Jindřich Valenta – Concept
Vysokomýtská 1800
565 01 Choceň

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 11786, (dále jen "dodavatel")

vydává v souladu s příslušnými právními předpisy tyto obchodní podmínky pro internetový obchod www.my-concept.cz, které upravují základní pravidla, za kterých budou uzavírány a realizovány kupní smlouvy mezi Jindřichem Valentou – Concept, podnikajícím pod IČ 13216660, DIČ CZ6702171377, s místem podnikání Vysokomýtská 1800, 565 01 Choceň (dále jen „dodavatel“) a spotřebiteli. V případech, kdy je zboží objednáno kupujícím v rámci jeho podnikatelské činnosti (tzn. v objednacím formuláři bude vyplněno IČ), se ustanovení těchto obchodních podmínek nepoužijí.

1. Předmět prodeje

Předmětem prodeje v rámci tohoto internetového obchodu jsou domácí elektrospotřebiče tak, jak jsou uvedeny na www.my-concept.cz (dále jen "webové stránky").

2. Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

Dodavatel v souladu s ust. § 1820 občanského zákoníku sděluje spotřebitelům před uzavřením smlouvy, že:

2.1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby,

2.2. kupní cenu je třeba uhradit před převzetím zboží,

2.3. dodavatel uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, pouze individuálně,

2.4. smlouvy na dobu neurčitou nebo jejichž předmětem je opakované plnění, jsou uzavírány pouze individuálně,

2.5. vzorové poučení o možnosti odstoupení naleznete ZDE

2.6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o:

2.6.1. poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
2.6.2. dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
2.6.3. dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
2.6.4. dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
2.6.5. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
2.6.6. opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
2.6.7.. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
2.6.8. dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
2.6.9. dodávce novin, periodik nebo časopisů,
2.6.10. ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
2.6.11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo,
2.6.12. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

2.7. K vyřizování stížností spotřebitelů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

3. Objednávka zboží

3.1. Pro učinění objednávky není třeba registrace, je však možno si registrací zřídit uživatelský účet. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

3.2. Pro objednání zboží vyplní kupující na webových stránkách objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.2.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),
3.2.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.2.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.3. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

3.4. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, které pak tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena výslovný přijetím objednávky (akceptací) dodavatelem, které bude odesláno elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

3.5. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách obchodu je informativního charakteru a dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Kupní cena a platební podmínky

4.1. Kupní cena za jednotlivé zboží je uvedena na webových stránkách a zahrnuje v sobě daň z přidané hodnoty a recyklační poplatek PHE, vše v zákonné výši.

4.2. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu zboží, poštovné a balné. Úhrada těchto nákladů se řídí ustanovením článku IV. těchto obchodních podmínek.

4.3. Místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu:

4.3.1. Elektrowin a.s. – skupina 1, 2, 6
4.3.2. ASEKOL s.r.o. – skupina 3, 4, 7, 8, 10
4.3.3. EKOLAMP s.r.o. – skupina 5
4.3.4. EKO-KOM a.s. – zpětný odběr obalů
4.3.5. ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií a akumulátorů

4.4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit dodavateli následujícími způsoby:

4.4.1. Při osobním odběru v provozovně dodavatele je kupní cena placena v hotovosti při převzetí zboží.
4.4.2. V případě dodání zboží dopravcem je možno zvolit buď platbu předem převodem na účet dodavatele (číslo účtu 1325285379/0800) s uvedením variabilního symbolu – čísla, které obdrží kupující od dodavatele při potvrzení objednávky, online platební kartou nebo dobírkou tzn. v hotovosti při převzetí zboží.

4.5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

4.6. Dodavatel nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena povinnost uhradit kupní cenu zboží předem.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví dodavatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví dodavatel kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Úhrada nákladů za dodání zboží, poštovné a balné, dodání zboží

5.1. Poštovné a balné činí v případě, že není zboží osobně vyzvednuto v provozovně dodavatele a kupní cena je placena na dobírku, částku 150,- Kč za každou objednávku (nikoli za každé zboží), 100,- Kč v případech, kdy je platba kupní ceny provedena převodem na účet, a 100,- Kč v případech, kdy je platba provedena platební kartou. V případě, že cena objednaného zboží je vyšší jak 3.000,- Kč, je balné a poštovné zcela zdarma.

5.2. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webových stránkách platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

5.3. Dodání je realizováno dle volby kupujícího buď osobním vyzvednutím na provozovně po předchozí domluvě (email: info@my-concept.cz), případně doručením na kupujícím uvedenou adresu prostřednictvím přepravní služby či držitele poštovní licence (v případě dodání menších a středních zásilek). Volbu způsobu dopravy v případě, že zboží nebude osobně vyzvednuto, činí dodavatel na základě svých zkušeností s přepravními službami, kdy bere v úvahu především hmotnost, rozměry, způsob balení a křehkost zboží. Zboží objednané kupujícím bude vyexpedováno ze skladu dodavatele do tří pracovních dnů a předáno dopravci. Zásilka bývá dopravcem obvykle doručena do 3 - 4 dní od objednání.

5.4. Je-li dodavatel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6. Poučení o možnosti odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci těchto obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit a je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetu), má spotřebitel právo, aby, v souladu s ust. § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, odstoupil bez udání důvodu od kupní smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

6.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

6.4. V případě, že spotřebitel hodlá odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, učiní tak písemně u dodavatele na adrese jeho sídla, případně elektronicky na adrese: info@my-concept.cz. Ve sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy je třeba konkretizovat kupní smlouvu, od které je odstupováno (např. číslem objednávky, datem koupě zboží apod.). Je-li odstupováno pouze ohledně některého zboží (v případě, že kupní smlouva byla uzavřena na více druhů zboží), uvede spotřebitel rovněž tuto skutečnost. Spotřebitel dále dodavateli sdělí číslo účtu pro vrácení kupní ceny.

6.5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít rovněž vzorový formulář, dostupný ZDE.

6.6. V případě odstoupení od kupní smlouvy budou spotřebiteli dodavatelem vráceny nejpozději do 14 dnů všechny peněžní prostředky přijaté od spotřebitele, včetně nákladů na dodání zboží. Jestliže spotřebitel zvolil pro dodání zboží jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, budou spotřebiteli vráceny náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.7. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

6.8. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy musí dodavateli do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy vrátit vše, co na základě kupní smlouvy získal, tzn. zboží včetně příslušenství zboží a všech dokumentů dodaných se zbožím. Pokud vrácení zboží již není dobře možné (např. bylo v mezidobí zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácené zboží poškozeno, může dodavatel uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a tento svůj nárok započíst a vrátit spotřebiteli o takovou částku snížené peněžní prostředky.

6.9. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží dodavateli (poštovné). V případě zboží, které nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží, a to ve výši všech přímých nákladů.

6.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi dodavatelem a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.

7. Práva z vadného plnění, reklamace

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Dodavatel odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady.

7.3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí spotřebitelem. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Je-li v záručním listu, kupní smlouvě či jiným způsobem poskytnuta záruční doba delší, lze právo z vad zboží uplatnit v této záruční době.

7.4. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.

7.5. Záruka se nevztahuje na případy, kdy (zejména):

7.5.1. nebyly dodrženy podmínky pro instalaci, provoz a obsluhu zboží, které jsou uvedeny v návodu k obsluze zboží,
7.5.2. k závadě došlo vlivem mechanického, tepelného nebo chemického poškození, zkratem, přepětím v síti nebo nesprávnou instalací,
7.5.3. k závadě došlo neodborným zásahem třetí osoby,
7.5.4. k závadě došlo při živelné události,
7.5.5. k závadě došlo nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou v rozporu s návodem k obsluze, včetně závad způsobených vodními a jinými usazeninami,
7.5.6. ke změně barvy topných ploch nebo poškrábání ploch došlo v souvislosti s jejich obvyklým používáním,
7.5.7. se jedná o vzhledové a funkční změny způsobené slunečním zářením, tepelným zářením nebo vodními a jinými usazeninami,
7.5.8. uplyne životnost některých součástí zboží, např. akumulátorů, žárovek atd.

7.6. Záruka se nevztahuje na plnění, která byla bezplatně poskytnuta spolu se zbožím (dárky, propagační předměty apod.).

7.7. Uplatnění reklamace

7.7.1. Reklamaci vady zboží je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však před uplynutím záruční doby.
7.7.2. Reklamaci zboží uplatňuje spotřebitel u dodavatele, případně u kteréhokoliv z autorizovaných servisních středisek, jejichž seznam je součástí balení zboží, případně je uveden na webových stránkách v odkazu Reklamace a servis.
7.7.3. Při reklamaci zboží je nutno zboží řádně očistit a bezpečně zabalit tak, aby nedošlo k poškození při jeho případné přepravě do autorizovaného servisního střediska, není-li zboží předáváno osobně.
7.7.4. Spotřebitel je povinen prokázat uzavření kupní smlouvy předložením dokladu o koupi zboží.
7.7.5. Zároveň s reklamací spotřebitel sdělí popis vytýkané vady a provede volbu reklamačního nároku.

7.8. Vyřízení reklamace

7.8.1. Jedná-li se o odstranitelnou vadu, má spotřebitel právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady.
7.8.2. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může spotřebitel požadovat dodání nového zboží bez vad (výměnu), nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu takové součásti. Je-li však požadavek na výměnu zboží nebo jeho součásti vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
7.8.3. Jedná-li se o neodstranitelnou vadu, případně vznikne-li spotřebiteli nárok na výměnu zboží nebo jeho součásti, avšak tato výměna není možná, např. z důvodu vyprodání daného zboží, má spotřebitel právo zboží vrátit (odstoupení od smlouvy).
7.8.4. Právo na dodání nového zboží (výměnu) nebo výměnu součásti zboží má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo na vrácení zboží (odstoupení od smlouvy).
7.8.5. Nedojde-li k vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) nebo neuplatní-li spotřebitel právo na dodání nového zboží bez vad (výměnu), na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, kdy mu nemůže být dodáno nové zboží bez vad, vyměněna součást zboží nebo zboží opraveno, jakož i v případě, nedojde-li ke zjednání nápravy v přiměřené době nebo by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
7.8.6. Dodavatel, autorizované servisní středisko či jimi pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená, podle druhu zboží potřebná, k odbornému posouzení vady. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel nebo autorizované servisní středisko vyřizující reklamaci se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
7.8.7. Při vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) je spotřebitel povinen provést vrácení rovněž příslušenství zboží a všech dokumentů dodaných se zbožím.
7.8.8. Spotřebitel nemá nárok na vydání vadných dílů a součástí zboží, které byly vyměněny v rámci opravy zboží.

8. Ostatní

8.1. Vyplněním kontaktních údajů v objednávce spotřebitel souhlasí se zasíláním aktualit a informací o akčních nabídkách produktů dodavatele. Tento souhlas lze kdykoli jednostranně a bezplatně odvolat zprávou zaslanou na emailovou adresu info@my-concept.cz nebo na tel. 465 471 400. Za tímto účelem spotřebitel odesláním objednávky uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění., za účelem nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů.

8.2. Živnostenskou kontrolu dodavatele provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce. Dozor nad dodržováním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Více informací naleznete na internetové adrese ZDE

9. Zpracování osobních údajů

9.1. Zasláním objednávky spotřebitelem a její akceptací dodavatelem, resp. v rámci smluvního vztahu na základě této objednávky vzniklého bude dodavatel zpracovávat osobní údaje spotřebitele za následujícími účely:

9.1.1. Realizace smluvního vztahu - toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. V případě, že spotřebitel s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány identifikační údaje spotřebitele uvedené ve smlouvě, případně kontaktní údaje, a dále informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace zboží či služby, způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, ze kterého byla úhrada provedena apod.). Tento rozsah osobních údajů je dodavatel oprávněn zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se spotřebitelem.
9.1.2. Marketingové využití údajů
9.1.2.1. Dodavatel je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo spotřebitele za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již spotřebiteli poskytl. Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany zákazníka.
9.1.2.2. Dodavatel, jako správce osobních údajů ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., může tyto údaje předat jinému správce pouze za předpokladu, že údaje byly získány v souvislosti s činností dodavatele, případně tyto údaje byly zveřejněny, předané osobní údaje budou využívány pouze za účelem nabízení obchodu, zboží a služeb, to vše pouze do doby, než bude ze strany spotřebitele vysloven nesouhlas.
9.1.2.3. Spotřebitel je povinen při odesílání objednávky označit, zda souhlasí či nesouhlasí se zpracováním svých dalších osobních údajů, ve smyslu čl. IX, odst. 1 písm. b), které podnikatel v průběhu smluvního vztahu získá (např. nákupní zvyklosti zákazníka), za účelem adresného nabízení obchodu či služeb. Toto zpracování je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s ním nemá žádný vliv na uzavření smlouvy. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu, lze jej však kdykoliv odvolat.

9.2. Souhlas lze kdykoli jednostranně a bezplatně odvolat zprávou zaslanou na emailovou adresu info@my-concept.cz nebo na tel. 465 471 400.

9.3. Dodavatel veškeré zpracování osobních údajů provádí sám a vlastními prostředky.

9.4. Dodavatel osobní údaje spotřebitele předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jeho práv (soud).

9.5. Spotřebitel má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy. Spotřebitel má především právo požádat dodavatele o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Dodavatel je povinen spotřebiteli bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech spotřebitele.

9.6. Spotřebitel, který se domnívá, že dodavatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo jej požádat o vysvětlení. Dále může dodavatele, jako správce os. údajů, vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod.

9.7. V každém případě, kdy se spotřebitel domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud dodavatel na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo spotřebitel s vyjádřením dodavatele nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

10.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.3. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

10.4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 3. 2016 a ruší veškerá předchozí ustanovení a ujednání. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit tyto OP bez předchozího upozornění. Změna proběhne zveřejněním nových OP na adrese www.my-concept.cz. Právní vztahy z kupní smlouvy se řídí obchodními podmínkami platnými v den uzavření kupní smlouvy.