Zpracování osobních údajů | Concept – chytře vymyšleno pro život

Zpracování osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Jindřich Valenta – Concept
Vysokomýtská 1800
565 01 Choceň

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 11786, vydává v souladu s příslušnými právními předpisy tyto Podmínky ochrany osobních údajů pro internetový obchod www.my-concept.cz, které upravují základní pravidla zpracování osobních údajů.

1. Základní ustanovení

1.1Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jindřich Valenta - Concept, IČ 13216660 se sídlem Vysokomýtská 1800, Choceň (dále jen: „správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou info@my-concept.cz.

1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

2.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

2.1.1 plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen “Plnění smlouvy”),
2.1.2 oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen “Oprávněný zájem”),
2.1.3 Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen “Souhlas”).

2.2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

3. Účel a zpracování, kategorie, zdroje a přijemci osobních údajů

Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci osobních
údajů (zpracovatelů)
Plnění smlouvy Vyřízení objednávky a odpověď
na poptávku zaslanou přes
kontaktní formulář
Osobní údaje klientů
(kontaktní údaje)
E-mailová komunikace,
kontaktní formulář
Subdodavatelé, mailingové
služby, tištěné dokumenty
Oprávněný zájem Poskytování přímého marketingu
(zejména pro zasílání obchodních
sdělení a newsletterů)
Osobní údaje klientů
(kontaktní údaje)
Informace z objednávek Mailingové služby,
subdodavatelé
Souhlas Marketing a propagace webu E-maily jména
potencionálních zákazníků
IP adresy a další
technické identifikátory
Formulář pro newsletter Mailingové služby,
subdodavatelé

4. Doba uchovávání údajů

4.1 Pokud není v předchozích bodech uvedeno jinak, Správce uchovává osobní údaje:

4.1.1 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k zavření smluvního vztahu z důvodu archivace daňových dokladů dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví),
4.1.2 po dobu 540 dní pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovány na základě oprávněného zájmu,
4.1.3 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1 Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat a souborů a analytických nástrojů.

5.2 Souhlasíte-li s předáním osobních údajů za účelem hodnocení nákupu, přepošleme informace o objednávce spolu s vaší e-mailovou adresou společnosti Seznam.cz. Ta je pak může použít k získání nezávislého hodnocení našich produktů a služeb. Předané osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití.

5.3 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

6. Vaše práva

6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte:

6.1.1 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
6.1.2 právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
6.1.3 právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
6.1.4 právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
6.1.5 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
6.1.6 právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména užitím hesel a certifikátů.

7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2 S těmito podmínkami souhlasíte vyplněním formuláře pro odběr novinek a potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

8.4 Tyto podmínky jsou účinné od 25. 5. 2018.